Ochrana osobných údajov


Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovní dát sa zaväzujeme zaobchádzať s údajmi podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnost smartown s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.smartwallpaint.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z..

Nižšie uvedené pravidlá obsahujú informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť smartown, s.r.o. používa osobné údaje, ktoré môže prostredníctvom tejto internetovej stránky (ďalej len “stránka”) získať od užívateľov.  
 
Získavanie osobných údajov
Pri používaní stránky môže byť užívateľovi položená otázka, či má záujem o zasielanie správ o novinkách na stránke alebo o zasielanie iných informácií o spoločnosti smartown, s.r.o.. Užívateľ bude následne požiadaný o poskytnutie niektorých osobných údajov. Spoločnosť smartown, s.r.o. požaduje iba osobné údaje nevyhnutné na splnenie požiadaviek užívateľa. Užívateľské informácie, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu požiadaviek užívateľa budú označené hviezdičkou (*) ako povinne zadávané údaje a môžu sa rôzniť v závislosti od toho, o aký druh informácií prípadne aktivít má užívateľ záujem.  
Spoločnosť smartown, s.r.o. si osobné údaje o užívateľovi ponechá iba počas obdobia, kedy je to potrebné na splnenie jeho požiadaviek a zmaže tieto údaje ako náhle užívateľ požiada, aby spoločnosť smartown, s.r.o. zastavila zasielanie/poskytovanie požadovaných informácií.

Cookies

Užívateľ by mal vedieť, že pri používaní stránky sa určité informácie a údaje týkajúce sa spôsobu používania stránky automaticky ukladajú/zhromažďujú prostredníctvom funkcie cookies. Cookies sú malé textové súbory uchovávajúce základné údaje, ktoré stránka môže použiť na identifikáciu opakovaných návštev a napr. automatické opätovné použitie osobných údajov užívateľa, ktoré boli v minulosti poskytnuté. Spoločnosť smartown, s.r.o. je oprávnená použiť tieto informácie na monitorovanie používania internetu užívateľom a na kompiláciu údajov za účelom monitorovania a zlepšovania stránky a inzercie tretích osôb ako aj za účelom zhodnotenia celkovej efektívnosti takej inzercie. Cookies sa nenapájajú na užívateľský systém ani nepoškodzujú súbory užívateľa. Pokiaľ si užívateľ zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies neželá, na väčšine prehliadačov existuje jednoduchý postup, ktorý umožňuje funkciu cookies odmietnuť alebo akceptovať. Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že v prípade vypnutia funkcie cookies môže byť kvalita služby znížená a môže byť problém s poskytovaním tzv. personalizovaných služieb. 
Pokiaľ užívateľ nevypne funkciu cookies, znamená to, že súhlasí so zhromažďovaním a použitím svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Informácia o spôsobe vypnutia cookies na iných prehliadačoch sa nachádza na adrese aboutcookies.org.

Ako môže spoločnosť smartown, s.r.o. používať informácie poskytnuté užívateľom

Zadaním osobných údajov prostredníctvom stránky užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť smartown, s.r.o. alebo tretia osoba spracúvajúca tieto informácie v mene spoločnosti smartown, s.r.o. je oprávnená tieto údaje si ponechať a uchovávať ich.
Informácie o užívateľovi budú použité v súlade s týmito pravidlami a na účely špecifikované pri ich zhromažďovaní. Spoločnosť smartown, s.r.o. je tiež oprávnená používať informácie o užívateľovi na nasledujúce účely:
monitoring a zlepšovanie stránky a služieb, prieskum trhu vrátane štatistickej analýzy správania užívateľov, ktoré je spoločnosť smartown, s.r.o. zároveň oprávnená zverejniť tretím osobám v agregovanej a depersonalizovanej forme, splnenie požiadaviek uložených zákonom alebo príkazom súdu, pokiaľ užívateľ prostredníctvom stránky udelí spoločnosti smartown, s.r.o. a/alebo vybranej tretej osobe súhlas so zasielaním informácií; informácie poskytnuté užívateľom budú zaradené do databázy spoločnosti smartown, s.r.o. na účely marketingovej, obchodnej a propagačnej činnosti týkajúcej sa tovarov a služieb spoločnosti smartown, s.r.o. a/alebo tovarov a služieb tretích osôb.  Pokiaľ si užívateľ želá odvolať svoj súhlas s doručovaním predmetných materiálov, môže zaslať e-mail na adresu info@smartown.sk s požiadavkou na vyradenie z databázy. 

Bezpečnosť

Bezpečnosť je pre spoločnosť smartown, s.r.o. veľmi dôležitá. Bezpečnostné postupy zabezpečujú dôvernosť informácií poskytnutých užívateľom počas ich uchovávania na serveroch spoločnosti smartown, s.r.o. ako aj ich šifrovanie v prípade, že poskytnuté informácie sú citlivé a majú sa zasielať ďalej.

Prenos informácií poskytnutých užívateľom

Vzhľadom na globálny charakter svojej činnosti môže spoločnosť smartown, s.r.o. informácie poskytnuté užívateľom preniesť na svoje počítačové servery v iných krajinách. Akýkoľvek prenos týchto informácií sa vykoná v súlade s predpismi EÚ o ochrane údajov.
 
Zmeny

Spoločnosť smartown, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá, užívateľ by mal ich aktuálnosť pravidelne kontrolovať. Používanie stránky podlieha pravidlám ochrany osobných údajov pri každom jej použití.

Kontakt

Akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov možno zaslať na adresu info@smartown.sk. Užívateľ je tiež oprávnený požiadať o kópiu informácií, ktoré o ňom má spoločnosť smartown, s.r.o., a to e-mailom na adrese uvedenej vyššie, prípadne písomne na adrese smartown, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov nepokrývajú použitie inej internetovej stránky, na ktorú sa možno pripojiť zo stránky smartwallpaint.sk